Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád obchodní firmy ERACOMP s.r.o. se sídlem Opatovická 156/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 06769691, DIČ: CZ06769691, registrované pod spisovou značkou C 288533 Městským soudem v Praze pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eracomp.cz


Otevírací doba:

Výdejní místo Nuselská 150/33,140 00 Praha 4 - Nusle:

Pondělí - pátek: 9:00 – 17:00 hodin (aktuální změny otevírací doby naleznete v sekci kontakty)

Ostatní dny je možné vyzvednutí zboží pouze na základě předchozí telefonické dohody.

Telefon 272 272 555: 9:00 – 17:00 hodin
Internetový obchod: non-stop


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní firmy ERACOMP s.r.o., se sídlem Opatovická 156/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 06769691, DIČ: CZ06769691, registrované pod spisovou značkou C 288533 Městským soudem v Praze (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupující osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.eracomp.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávající je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku.
 2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel (právnická či fyzická osoba). Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku. Práva a povinnosti z těchto podmínek náleží kupujícímu (jak spotřebiteli, tak i podnikateli), pokud není v těchto podmínkách uvedeno, případně z právní úpravy nevyplývá, že určitá práva náleží kupujícímu – spotřebiteli.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze a jen v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje též, aby kupující provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Prodávající je oprávněn okamžitě zrušit přijatou objednávku a zablokovat uživatelský účet, je-li kupujícím při registraci poskytnuta neplatná e-mailová adresa, telefonní číslo, či dalši jmenné a adresní údaje. V tomto případě není považována kupní smlouva za vzniklou a existující.
 4. Přístup k uživatelskému účtu v případě registrace je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. KUPNÍ SMLOUVY
 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Zboží je označeno číslem, názvem, popisem, způsobem platby a dopravou, cenovou jednotkou, cenou bez DPH, cenou s DPH a celkovou cenou za jednotku a cenou za celou objednávku, všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Dostupnost zboží je aktualizována každý den po 18 hodině a vychází se skladových zásob obchodní firmy ERACOMP s.r.o., distributora a výrobce nabízeného zboží. Prodávající neovlivní okamžitou změnu těchto zásob z důvodu pozastavení nebo ukončení výroby či jiných důvodů u výrobce, prodejem či rezervací mimo webové rozhraní tohoto obchodu, poruchou na webovém rozhraní obchodu. Akceptování této skutečnosti je však na straně kupujícího.
 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. O této skutečnosti vyrozumí prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob úhrady kupní ceny bez udání důvodu a požadovat úhradu kupní ceny předem před odesláním zboží.
 10. Kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího, učiněných na webovém rozhraní obchodu. Je-li kupujícím spotřebitel (fyzická osoba nepodnikající), pak návrhem na uzavření smlouvy, tedy nabídkou je umístění nabízeného zboží na webových stránkách prodávajícího. Kupní smlouva vzniká již odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí této objednávky. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Kupující – spotřebitel není oprávněn v objednávce měnit podmínky nabídky prodávajícího, byť by se jednalo o nepodstatné změny. Pokud kupujícím není spotřebitel (právnická osoba a fyzická osoba podnikající), pak návrhem na uzavření smlouvy je kupujícím odeslaná objednávka. K uzavření kupní smlouvy v tomto případě dochází až doručením souhlasu prodávajícího (akceptace) kupujícímu s jeho návrhem. Uskutečněné zdanitelné plnění DPH je dnem vystavení faktury-převzetím zboží a v případě Zálohové faktury, dnem došlé částky na účet.
 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 12. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že mu byly prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. § 1811 a § 1820 občanského zákoníku.
 13. Zboží lze objednat těmito způsoby:
  • telefonicky na tel. č.: 272 272 555 v 9:00 – 18:00 hodin
  • elektronickým obchodem www.eracomp.cz
  • elektronickou poštou (E-mail) na adrese objednavky@eracomp.cz
  • osobně (v prodejně firmy)
  • listovní zásilkou na adrese: ERACOMP s.r.o., Nuselská 150/33, 140 00 Praha 4 - Nusle
 14. Zajišťujeme náhradní plnění s navýšením ceny o 4% až 6%, dle objemu objednávky. Tato částka je přímo věnována na pomoc zdravotně postiženým.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Ceny zboží zůstávají v platnosti (jsou závazné s výjimkou zjevné chyby) po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. V případě aktuální nebo okamžité změny kurzu či úpravy cen výrobcem je jejich akceptování na vůli kupujícího.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • V hotovosti v prodejně prodávajícího na adrese: ERACOMP.CZ, Nuselská 150/33,140 00 Praha 4 – Nusle
  • Bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu v prodejně prodávajícího na adrese (viz. bod 1)
  • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, jedná-li se o místo v České republice (u zahraničních zákazníků není platba dobírkou možná, viz. čl. 6, odst. 5).
  • V hotovosti na adrese zákazníka, uvedené na objednávce v kolonce „Dodací adresa“
  • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2301371592/2010, Fio banka, a.s., vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“) V případě nedodržení termínu splatnosti bude účtováno penále ve výši 0,15% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zboží zůstává do doby úplného zaplacení majetkem prodávajícího
 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Nevztahuje se na dodání v Praze.
 4. Požaduje-li prodávající od kupujícího zálohovou platbu, oznámí tuto skutečnost kupujícímu předem.
 5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy či zaslání zálohové faktury, není-li dohodnuto jinak.
 6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu lze vzájemně kombinovat.
 9. Na servisní činnost (opravy a čistění s možností výměny náhradních dílů) je hodinová sazba 585,- Kč bez DPH, diagnostika přístroje: 150 až 350 Kč bez DPH, dle délky úkonu a složitosti provedení. Změna cen dohodou.
 10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího či ji předá osobně při převzetí zboží.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Nelze odstoupit od o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o případ osobního převzetí zboží, či jeho instalace při převzetí, kdy je kupující s novým zbožím plně obeznámen, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bezdůvodně odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů (vztahuje se výhradně a jen na fyzickou osobu nepodnikající) od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, jinak je neplatné. Platí tedy již datum odeslání odstoupení a ne až přijetí. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: objednavky@eracomp.cz.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (včetně případné dopravy ke kupujícímu), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 8. Nevztahuje se tedy na rozbalený toner, inkoust, zobrazovací (válcové) jednotky tiskáren, skartovací stroj, laminovací přístroj, přístroj na vazbu a další zboží, kde je pravděpodobná možnost jeho použití před rozhodnutím zákazníka zboží vrátit. V případě sporných bodů určí oprávněnost vráceného zboží distributor případně výrobce.
 9. Právnická osoba ani podnikatel nemůže od smlouvy odstoupit, pokud při objednání zboží souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami a byl podrobně obeznámen s charakterem a funkčností zboží, které kupuje, a v případě že odstoupení od smlouvy je bezdůvodné.
 10. Právnická osoba, či podnikatel může požádat o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícího. Je-li tento požadavek prodávajícím akceptován, jsou účtovány následující poplatky: Srážka z prodejní ceny produktu bez DPH ve výši 10-50%, minimálně však 500 Kč bez DPH. Výše srážky z ceny produktu je prodávajícím stanovena na základě míry užití, opotřebování, či poškození produktu. V případě užití dopravného zdarma je účtován ceníkový poplatek (dle čl. 6, odst. 5 těchto VOP) za dopravu včetně poplatku za dobírku. Zároveň jsou účtovány 2% z celkové ceny objednávky včetně DPH, byla-li její úhrada realizována platební kartou, či dobírkou.
 11. Fyzická osoba nepodnikající (spotřebitel) může požádat o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícího. Je-li tento požadavek prodávajícím akceptován, jsou účtovány následující poplatky: Srážka z prodejní ceny produktu bez DPH ve výši 10-50%, minimálně však 500 Kč bez DPH. Výše srážky z ceny produktu je prodávajícím stanovena na základě míry užití, opotřebování, či poškození produktu. V případě užití dopravného zdarma je účtován ceníkový poplatek (dle čl. 6, odst. 5 těchto VOP) za dopravu včetně poplatku za dobírku. Zároveň jsou účtovány 2% z celkové ceny objednávky včetně DPH, byla-li její úhrada realizována platební kartou, či dobírkou.
 12. Vrácení zboží na základě schváleného odstoupení od smlouvy (dle článku 5, odst. 11 a 12) je nezbytné realizovat doručením přepravní službou na adresu: ERACOMP s.r.o., Nuselská 150/33, 140 00 Praha 4 - Nusle. Upozorňujeme, že zboží musí být doručeno přímo na naši adresu - není možné jej zaslat např. na pobočku pošty, či Parcelshop v blízkosti. Na místě není možné osobní vyzvednutí.
 13. V případě neuhrazení kupní ceny na základě bezhotovostní platby či zálohové faktury do 5 pracovních dnů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy okamžitě. Termín splatnosti uvedený na zálohové faktuře je pouze informativní a vždy je platný termín splatnosti 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn použít k rušení neuhrazených objednávek automatizovaných prostředků.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, ve lhůtě, která bude mezi prodávajícím a kupujícím domluvena, nejpozději však do 15 dnů od uzavření smlouvy, pokud neurčí distributor nebo výrobce jinak. Je-li u zboží uvedeno, že je „skladem“, odešle prodávající zboží nejpozději do 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se obě strany kupní smlouvy jinak, či nedojde-li k neočekávané změně u výrobce či distributora.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 30 Kč, maximálně však 500,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu (v případě osobního předání – podpisem faktury s dodacím listem) kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 5. Objednané zboží může být na území České republiky dodáno na adresu dodání, kterou kupující uvádí v objednávce, níže uvedenými způsoby, které je kupující oprávněn zvolit dle aktuální nabídky e-shopu:
  • GLS – balík do 30 Kg, cena 89 Kč bez DPH, doručení následující pracovní den (dobírka 32 Kč bez DPH)
  • DPD – balík do 30 Kg, cena 99 Kč bez DPH, doručení následující pracovní den (dobírka 32 Kč bez DPH)
  • Zásilkovna (Packeta) - balík do 5 Kg, cena 59 Kč bez DPH, doručení do 2-7 pracovních dní (dobírka 32 Kč bez DPH)
  • Doprava zdarma - balík do 30 Kg, doručení do 1-7 pracovních dní dle užitého přepravce (dobírka 45 Kč bez DPH) Přepravce je vybírán prodávajícím na základě typu zboží a expedice probíhá prostřednictvím služeb společností Česká pošta, Zásilkovna (Packeta), GLS, či DPD. Kupující není oprávněn v případě dopravy zdarma zvolit, jaká služba přepravy bude využita. Doprava zdarma platí pouze pro objednávky s dodáním na místo v České republice (neplatí pro Slovenské a zahraniční zákazníky). Doprava zdarma neplatí pro jakékoliv objednávky převyšující kusovou hmotnost zboží 30 Kg a dále neplatí pro tiskové a kancelářské stoje větších rozměrů, či ztížené manipulace (většina A3 strojů, některé A4). Pokud pro zboží neplatí doprava zdarma, je vždy uvedeno v detailu nabídky, že je přepravné kalkulováno individuálně. K individuální přepravě využíváme především společností Toptrans, Raben, Geis a DSV.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo pro změnu přepravce, pokud je expedice jiným přepravcem rychlejší, či technicky a organizačně snazší. O změně přepravce nemá prodávající povinnost kupujícího informovat.
 7. Objednané zboží může být mimo území České republiky dodáno na adresu dodání, kterou kupující uvádí v objednávce, pouze na základě individuální kalkulace přepravy.
 8. E-shop umožňuje volbu dopravy pouze pro území České republiky. Objednané zboží je možné dodat i mimo Českou republiku. V případě dodání do jiného státu, než České republiky, je dopravné účtováno individuálně dle konkrétní dispozice objednávky (hmotnostní, rozměrová apod.) a kupujícímu je zaslána zálohová faktura s návrhem ceny takové dopravy. Cena zvolená kupujícím pro účely zaslání do jiného státu než České republiky v objednávce prostřednictvím e-shopu není považována v takovém případě za platnou.
 9. Podmínkou pro dodání zboží jsou a) volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce a za b) případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem, tzv. na proforma fakturu, tedy zálohovou fakturu).
 10. Je-li zboží dodáváno dle obou bodů a) nebo b) těchto obchodních podmínek je věc kupujícímu (spotřebiteli) odevzdána (dodána) v okamžiku, kdy mu ji dopravce předá. To neplatí v případě, kdy dopravce určil kupující, aniž by mu byl prodávajícím nabídnut; v těchto případech je zboží odevzdáno kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožněním, aby kupující uplatnil vůči dopravci práva z přepravní smlouvy (§ 2090 odst. 2 občanského zákoníku).
 11. Zboží je možno též vyzvednout v našem výdejním místě (adresa je uvedena v kontaktech). Při objednávání zboží k tomu slouží volba Vyzvednutí v obchodě - osobní odběr. Jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí, bude zákazník neprodleně informován e-mailem a zboží bude rezervováno k vyzvednutí po dobu pěti pracovních dní od oznámení. V případě, že po uplynutí této doby nebude zboží vyzvednuto, bude rezervace a objednávka automaticky zrušena a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Místo práva na výměnu zboží má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí., nelze-li prokázat opak. V případě nejasností určí distributor nebo výrobce. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží (fyzická osoba nepodnikající), jinak 12 měsíců (kupující na IČ), či není-li uvedeno jinak.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR)
 1. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

 2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Veškeré informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) naleznete na stránkách ČOI: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLOUVNÍCH STRAN
 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
10. OCHRANNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně další údaje ke koupi potřebné (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
11. DORUČOVÁNÍ
 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
 2. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad prodávajícím jako prodejcem/dodavatelem výrobků a zboží na vnitřní trh a dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění provádí Česká obchodní inspekce jako orgán státní správy podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.
 3. Spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné obecné soudu dle zákona o občanském soudním řízení. Prodávající bude přednostně usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 7. Ostatní, v těchto obchodních podmínkách neuvedené, záležitosti se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.
 8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ERACOMP s.r.o., Nuselská 150/33,140 00 Praha 4 – Nusle, adresa elektronické pošty: objednavky@eracomp.cz, telefon: 272 272 555, 720 942 805.
 9. Kontaktní údaje prodávajícího pro doručování reklamovaného zboží, či zboží vraceného na základě odstoupení od kupní smlouvy: ERACOMP s.r.o., Nuselská 150/33,140 00 Praha 4 – Nusle. Upozorňujeme, že reklamované zboží i veškeré vratky je třeba zaslat prostřednictvím přepravních služeb. Osobní převzetí zboží a vyřizování navazujících administrativních úkonů na místě není možné.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2018 a řídí se zákony České Republiky.


Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, použitelný dle výše uvedených OP:

ERACOMP s.r.o.

Nuselská 150/33, 140 00 Praha 4 - Nusle

doporučeně

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vážený,
dne …………………. jsem v internetovém e-shopu na www.eracomp.cz na základě objednávky č. ……………….. objednal zboží ……………………………….. za cenu …………… Kč.
Zboží mi bylo dobírkou doručeno dne …………………., kupní cena byla uhrazena na základě dobírky.

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované, pokud jde o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozeno a nepoužito a dle vašich obchodních podmínek, samostatnou poštovní zásilkou doporučeně na vaši adresu. Zaplacenou kupní cenu vraťte v zákonné lhůtě poštovní poukázkou na moje jméno a níže uvedenou adresu, nebo na bankovní účet č.:............................

V ……………. dne ……………………